tirsdag, april 22, 2008

Dag O. Hessen - Genenes gåte, menneskets skjebne.

Studentersamfunnet i Bergen hadde i kveld besøk av ein av dei få biologane i noreg som har gjort seg bemerka i offentligheita med biologiske emner av ikkje-teknologisk eller etisk art, altså meir faglige og teoretiske aspekt av biologien. Ikkje dårlig! Så då stiller sjølvsagt K. West full av forventning som ein del av tilskodarmengda.

Sjølve foredraget hadde sterkt preg av formidling og forenkling. Greit nok, men ein ante at han tok brodden av ein del av sine meiningar - men vi veit sjølvsagt: den som tilslører noko avslører noko anna;)

Då vart forventningane desto større til spørsmålsrunda. Her skulle det vel skytast med skyts mellom dei to kulturar, og dei reelle skiljelinene skulle kome fram! Somme kommentarar var av typen: det er ikkje nødvendigvis evolusjonært fordelaktig av mannen å vere utru, sidan det å ta vare på sine born aukar sjangsen for at dei overlever. Heilt rett, heilt rett - K. West prøvde så å kaste branfakkelen inn i debatten: vi har dårlige føresetnader for å trekke slutningar frå gen til adferd då vi ikkje kan føresjå korleis eit gen vil sjå ut på proteinnivå ein gong. Dette vil eg seie er ei bioligisk sjølvsagtheit, og det kan godt hende at brannfakkelen var eit brannslokningsapparat. Eg trur faktisk det.

Det andre spørsmålet eg stilte, og som eg ikkje fekk eit tilfredsstillande svar på, er at Hessen har gjort det spenstige at han har hevda naturvitskapen sin intellektualitet. Dette tykkjer eg er spenstig gjort, og eit friskt fråspark! Mitt spørsmål var so korleis han forheldt seg til at naturvitskap ikkje vert regna som "intellektuellt", og til korleis sosialkonstruktivismen i somme tilfelle beteiknar naturvitkskapen og dens funn som resultat av ein menneskelig sosial og kulturelt betinga prosess med sterke ideologiske og metafysiske føringar.

Dette fekk eg som sagt ikkje noko svar på kva Hessen meinte om, sjølv om han må ha følt dei to kulturane på kroppen i sine frekventeringar i Morgenbladet sine spalter med meir.

Hmpfrrr....